Jeste?my po to, aby dostarcza? w?a?ciwe narz?dzia finansowe we w?a?ciwe r?ce

  Kim jeste?my

  DLL to globalny partner w zakresie rozwi?zań finansowych z ponad 30 miliardami euro w zarz?dzanym portfolio. Za?o?ona w 1969 roku firma DLL z siedzib? w Eindhoven w Holandii dostarcza rozwi?zania finansowe oparte na aktywach w bran?y rolnictwa, s?u?by zdrowia, budownictwa, transportu ci??kiego, przemys?u, technologii biurowych. DLL wspó?pracuje z producentami sprz?tu, sprzedawcami i dystrybutorami w ponad 30 krajach, wspieraj?c ich kana?y dystrybucji i rozwój dzia?alno?ci. DLL jest spó?k? zale?n? w pe?ni kontrolowan? przez Rabobank Group.

  Spraw, aby zaawansowany sprz?t i technologia opieki zdrowotnej by?y osi?galne

  Nasza wiedza

  Chcemy pomaga? Ci rozwija? Twój biznes, opracowuj?c niepowtarzalne rozwi?zania, które b?d? s?u?y? Tobie i przysz?ym pokoleniom.

  Nasze rozwi?zania

  Praca w DLL

  Szukasz mo?liwo?ci pracy w mi?dzynarodowej firmie i przedsi?biorczym ?rodowisku pracy?

  Kariera

  Company review

  W DLL wierzymy, ?e leasing jest czym? wi?cej ni? tylko po?yczaniem pieni?dzy i wk?adamy wiele wysi?ku oraz pracy w dostarczanie kompleksowych rozwi?zań, które pomagaj? naszym klientom z powodzeniem dzia?a? na rynku. Nasz Przegl?d firmowy 2016 prezentuje ró?ne przyk?ady wspó?pracy, która odzwierciedla nasz? wizj?, misj? i kluczowe warto?ci firmy. Zawiera on opis dzia?alno?ci naszych klientów, które pokazuj?, jak DLL wzmacnia ich dzia?alno??, a tak?e wpisuje si? w obowi?zuj?ce trendy, które maj? wp?yw na nasz? bran??.

  污污直播app-污污直播破解版永久免费版